معرفی

مرتضی نوروزی
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد
 
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از بدو تأسیس دانشگاه تحت عنوان مرکز کامپیوتر فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدای کار فعالیت های این مرکز عمدتاً حفظ و بهره برداری از اطلاعات آموزشی و مالی دانشگاه بود، سپس عهده دار مسئولیت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و مکانیزه نمودن بخش های آموزش و مالی و اجرای این سیستم ها بود که به تدریج امور اجرایی سیستم های نرم افزاری به بخش های مربوطه محول گردید.
این مرکز در حال حاضر به رسالت اصلی خود یعنی تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه و پشتیبانی سخت افزاری، اطلاع رسانی، آموزشی و... جهت ایجاد سیستم جامع مکانیزه دانشگاه مشغول فعالیت می باشد.