بخش نرم افزار

 

 

نام و نام خانوادگی سجاد ایمانی
مسئولیت کارشناس نرم افزار
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
پست الکترونیکی  

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی بهناز ببردل
مسئولیت کارشناسی ارشد نرم افزار
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
پست الکترونیکی  babrdel2005@yahoo.com

 


بخش نرم افزار
فعالیت‌های نرم‌افزاری از جمله برنامه‌نویسی و تهیه‌ی لیست‌ها و گزارش‌های آماری در این بخش صورت می‌گیرد. بخشی از این فعالیت‌ها به شرح زیر است:

ـ طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز دفاتر و معاونت های دانشگاه.
- راه اندازی سیستم جامع الکترونیکی شورای آموزشی
- راه اندازی سامانه الکترونیکی آزمایشگاهها