راهنمای استفاده از Cabi

ضمن سپاس از بازدید شما از منابع اطلاعاتی آنلاین CABI در ذیل لینک  فایل های آموزشی پایگاه مذکور به حضورتان ایفاد می گردد.دانلود آموزش کار با گنجینه لغات  Cabi


دانلود آموزش جستجوی ساده و پیشرفته در  Cabi

دانلود آموزش دستورالعمل استفاده از کدهای موضوعی  Cabi

دانلود آموزش استفاده از دانش های مصور در  Cabiدر صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید از لینک های زیر استفاده نمائید:

http://cabdirect.org/help/index.html?=homePage

http://www.cabi.org/cpc/faqs

http://www.cabi.org/ahpc/faqs

http://www.cabi.org/ac/faqs

http://www.cabi.org/isc/faqs

http://www.cabi.org/fc/faqs